Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2000

1.ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


O Εικαστικός Όμιλος Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1988 και αποσκοπεί κυρίως στη διακίνηση ιδεών γύρω από την τέχνη, την παρακολούθηση της εικαστικής δημιουργίας, την καλλιέργεια εικαστικής συνείδησης και την κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Ο Ομιλός μας αποτελείται από 100 και πλέον περίπου ενεργά μέλη. Οι Καρδιτσιώτες καλλιτέχνες αποτελούν ένα αξιόλογο δυναμικό στην πολιτιστική ταυτότητα του Νομού μας.
 
   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Συλλόγου "ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται ο Σύλλογος με την επωνυμία "ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" με έδρα την πόλη της
Καρδίτσας.
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η έρευνα, παρακολούθηση και συστηματοποίηση τόσο των παραδοσιακών μορφών, όσο
και των σύγχρονων τάσεων και μεθόδων της εικαστικής δημιουργίας και γενικότερα η γνώση
και προσέγγιση όλων των μορφών και ρευμάτων εικαστικής έκφρασης.
2. Η με κάθε μέσο εξασφάλιση της διακίνησης των ιδεών, απόψεων και αντιλήψεων γύρω από
την τέχνη, όπως αυτές εξελίσσονται στη χώρα μας, την Ευρώπη, αλλά και σ' ολόκληρο τον
κόσμο
3. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη μεταξύ των μελών του τόσο της εικαστικής συνείδησης όσο
και των υπό ευρύτερη έννοια κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων τους, ειδικότερα των
σχέσεων φιλίας, αλληλεγγύης, αλτρουισμού και συνεργασίας μεταξύ τους.
4. Η διοργάνωση εκδηλώσεων μορφωτικού, εκπολιτιστικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα, η έκδοση δελτίων και περιοδικών, η δημιουργία σχολής εικαστικών τεχνών,
πινακοθήκης και βιβλιοθήκης. Η σύσταση Συνεταιρισμού με σκοπό την προμήθεια υλικών
ζωγραφικής και τον διαρκή εφοδιασμό των μελών του Συλλόγου με τις πρώτες ύλες.
5. Η φροντίδα για γενικότερη μέριμνα και προστασία των μελών και ιδιαίτερα η μέριμνα για
την ασφαλιστική, ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη των μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 3ο
1. Μέλη του Συλλόγου γράφονται με αίτησή τους όσοι ασχολούνται με τις εικαστικές τέχνες, με
την προϋπόθεση να γεννήθηκαν ή να κατοικούν σε μέρος του Ν. Καρδίτσας.
2. Η εγγραφή κάθε μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από
αίτηση του υποψηφίου και δήλωσή του ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό του Συλλόγου.
3. Το Δ.Σ. αποφασίζει στη πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση για την εγγραφή
ή όχι του αιτούντα σαν μέλος του Συλλόγου. Η τυχόν απόρριψή της αίτησης εγγραφής πρέπει
να αιτιολογείται πλήρως και να γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε χρονικό
διάστημα 30 ημερών.
4. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί με αίτησή του
στη πρώτη Γ.Σ. που αποφαίνεται οριστικά. Η απόφαση του Γ.Σ. είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.
Άρθρο 4ο
1. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους στο Σύλλογο ορίζεται σε 2300 δραχμές, η δε μηνιαία
συνδρομή σε 200 δραχμές.
2. Το Δ.Σ. δικαιούται με απόφασή του να αυξομειώνει το ποσό της μηνιαίας συνδρομής.
3. Κάθε μέλος που καθυστερεί για ένα χρόνο την καταβολή της συνδρομής του διαγράφεται από
τον Σύλλογο με απόφαση του Δ.Σ. η οποία και ανακοινώνεται στον διαγραφέντα. Μπορεί όμως
ο διαγραφείς για την αιτία αυτή να ξαναγραφεί αφού ξοφλήσει όλες τις οφειλόμενες
συνδρομές και λοιπές οικονομικές του υποχρεώσεις, και καταβάλει συγχρόνως και τις νέες
συνδρομές δύο (2) μηνών.
4. Η καταβολή και είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών μπορούν να γίνονται τρίμηνες, εξάμηνες
και ετήσιες.
Άρθρο 5ο
1. Διαγράφονται από μέλη του Συλλόγου:
α) Όσοι υποβάλλουν σχετική αίτηση.
β) Όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους πέραν του χρόνου.
γ) Όσοι αποδεδειγμένα έπαυσαν να ασχολούνται με τις εικαστικές τέχνες.
δ) Όσοι αντιδρούν στους σκοπούς του Συλλόγου, παραβαίνουν τους ρητούς όρους του
καταστατικού, παρεμβάλλουν προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και
της Γ.Σ., καθώς και όσοι με οποιαδήποτε τρόπο αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις
επιδιώξεις του Συλλόγου.
2. Η διαγραφή γίνεται πάντα με απόφαση του Δ.Σ.
3. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. ο διαγραφείς δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Γ.Σ. που
γίνεται με αίτηση προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. Εάν ο πρόεδρος αδρανήσει η παραλείψει να
ενεργήσει όπως ορίζεται παραπάνω ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως
στη Γ.Σ. και να υποβάλλει σ' αυτή το αίτημά του. Η Γ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα.
Άρθρο 6ο
Οι πόροι του Συλλόγου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής, οι μηνιαίες συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
2. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση ή εκποίηση της τυχόν ακίνητης ή κινητής περιουσίας του
Συλλόγου.
3. Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών που επιτρέπονται από το νόμο, όπως τα έσοδα
από διάφορες εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, γιορτές κ.λπ.
4. Κάθε άλλο έσοδο που επιτρέπεται από το νόμο καθώς και κάθε κρατική ενίσχυση και αρωγή.
Άρθρο 7ο
(ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)
1. Όλα τα μέλη του Συλλόγου είναι ίσα μεταξύ τους και έχουν τα ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσει προς τον Σύλλογο.
2. Έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται στο Δ.Σ. και την Ε.Ε., να συμμετέχουν στις
τακτικές και εκτακτές Γ.Σ. του Συλλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό προς τον
Σύλλογο.
3. Τα μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να
παρίστανται στις συγκαλούμενες τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. και συγκεντρώσεις και γενικά να
λαμβάνουν ενεργό μέρος στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου.
4. Αντιπροσώπευση μέλους με τρίτο σε οποιαδήποτε Γ.Σ. απαγορεύεται ρητά.
Άρθρο 8ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
2. Η Γενική Συνέλευση
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 9ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με καθολική
ψηφοφορία με διετή (2) θητεία, η οποία αρχίζει από την ημέρα των αρχαιρεσιών και λήγει
με την εκλογή του νέου Δ.Σ. Ταυτόχρονα εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη με τη
σειρά επιτυχίας του καθένα.
2. Η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί και πέραν της διετίας και μέχρι τρεις μήνες εάν
διάφοροι λόγοι ανωτέρας βίας καθιστούν αδύνατη την διενέργεια των αρχαιρεσιών και
δικαιολογούν την παράταση αυτή.
Άρθρο 10ο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από τα εξής αξιώματα που είναι τιμητικά
και άμισθα: α) Τον Πρόεδρο Τον Αντιπρόεδρο Τον Γενικό Γραμματέα Τον Ταμία και Τον
Σύμβουλο-Μέλος
2. Τα παραπάνω αξιώματα του Δ.Σ. μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε εκλεγμένο μέλος του
Συλλόγου.
3. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στη πρώτη συνεδρίαση που για το
σκοπό συγκαλεί ο σύμβουλος που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες το αργότερο μέσα σε 15
μέρες από τη ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ.
4. Με ευθύνη του Δ.Σ. για την αποδοτικότερη και απρόσκοπτη εκπλήρωση των σκοπών και
επιδιώξεων του Συλλόγου, συγκροτούνται ομάδες εργασίας για τη μελέτη και
παρακολούθηση ειδικών προβλημάτων και θεμάτων των εικαστικών τεχνών.
5. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να κατέχει περισσότερα από ένα αξιώματα στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
6. Οι συνδυασμού και οι υποψηφιότητες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. υποβάλλονται
έγγραφα στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου και ανακηρύσσονται υποψήφιοι από το Δ.Σ.
τρεις μέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών και ανακοινώνονται σε όλα τα
μέλη του Συλλόγου με πρόσφορο μέσο.
7. Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. μπορεί να δηλώσει και να
ανακηρυχθεί υποψήφιος οποιοσδήποτε από τα μέλη που έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα
με τα παραπάνω.
Άρθρο 11ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου που παραιτείται αντικαθίσταται από τον πρώτο
επιλαχόντα, όπως αυτός αναδείχθηκε από το σχετικό κατάλογο επιτυχόντων κατά τις
τελευταίες αρχαιρεσίες. Η αναπλήρωση γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν υποβάλλει στο Δ.Σ. του Συλλόγου έγγραφη παραίτηση.
β) Εάν απουσιάσει αδικαιολόγητα για τρεις (3) μήνες από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
γ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο αποβάλλει την ιδιότητά του σαν μέλος του Συλλόγου ή σαν μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 12ο
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα. Εφ' όσον υπάρχουν θέματα συνεδριάζει
έκτακτα όσες φορές είναι ανάγκη με απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν με έγγραφη
αίτηση τους τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει τη σύγκληση
του Δ.Σ. περισσότερο από επτά (7) ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που
υπογράφουν τη σχετική αίτηση.
2. Οι τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη με
θέματα για συζήτηση.
3. Το Δ.Σ. λογοδοτεί ενώπιον της Γ.Σ. εισηγείται τη λήψη μέτρων και των απαραίτητων
αποφάσεων και τη χάραξη γενικής γραμμής του Συλλόγου για την επίτευξη των
επιδιωκόμενων σκοπών του.
4. Μεριμνά για την καταβολή και την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου και αποφασίζει για
την αυξομείωση του ποσού της μηνιαίας συνδρομής των μελών.
5. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό και ισολογισμό του
Συλλόγου για έγκριση.
6. Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει για την προσχώρηση σε ανώτερη
(δευτεροβάθμια) οργάνωση ή την αποχώρηση του από αυτή.
7. Κατά την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του Συλλόγου για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους που
απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το κύριο
εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. Εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο
δικαστικά και εξώδικα σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους (δικαστικές, διοικητικές και κάθε
είδους αρχές, με επαγγελματίες επιστημονικές κ.λπ. οργανώσεις, με φυσικά πρόσωπα και
ιδιώτες.
2. Εκπροσωπεί με τον Γεν. Γραμματέα τον Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με
εκπροσώπους της πολιτικής και πνευματικής ζωής καθώς και με διάφορους δημοσιογράφους
και κυβερνητικούς και τοπικούς παράγοντες.
3. Συνυπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.
4. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές και έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξη της
συνεδρίασης και διευθύνει τη συζήτηση.
5. Ασκεί γενική εποπτεία σε όλες τις επιτροπές ή ομάδες του Δ.Σ. και μελών του Συλλόγου και
ασκεί έλεγχο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 14ο
1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή όταν απουσιάζει σε όλες τις
αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του ή όταν τούτο επιβάλλεται από το γράμμα και το πνεύμα
του καταστατικού.
2. Μπορεί να αναπληρώνει τον πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του
που του αναθέτει ο ίδιος με αποφυγή του η οποία καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του
Δ.Σ.
Άρθρο 15ο
1. Ο Γενικός Γραμματέας συν εκπροσωπεί τον Σύλλογο σύμφωνα με το άρθρο 13ο όπως αυτό
παραπάνω εκτίθεται.
2. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και για τις ανακοινώσεις του Συλλόγου και
υπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
3. Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
4. Τηρεί και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, το μητρώο των μελών, το
πρωτόκολλο αλληλογραφίας επιμελείται για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της
τρέχουσας υπηρεσίας του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του γραφείου
καθώς και για κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία του γραφείου θέμα.
5. Συντάσσει και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση την ετήσια έκθεση
πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 16ο
1. Ο ταμίας φυλάει το Ταμείο του Συλλόγου, τηρεί το βιβλίο Ταμείου και το βιβλίο περιουσίας,
καθώς και κάθε άλλο βιβλίο που επιβάλλεται από το καταστατικό και τον Νόμο.
2. Το βιβλίο Ταμείου πριν αρχίσει η χρησιμοποίησή του αριθμείται και θεωρείται όπως ορίζει ο
Νόμος. Στο βιβλίο αυτό ο Ταμίας υποχρεούται να καταχωρεί κατά χρονολογική σειρά όλες τις
εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου αμέσως και χωρίς αδικαιολόγητη αναβολή.
3. Ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπο εισπράξεων, διαχειρίζεται όλους τους χρηματικούς
πόρους του Συλλόγου και εκτελεί κάθε πληρωμή που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό
δαπανών ύστερα από έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής υπογεγραμμένων από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
4. Κρατεί στα χέρια του μετρητά χρήματα για τις ανάγκες του Συλλόγου μέχρι του ποσού των
είκοσι χιλιάδων (20000) δραχμών, το δε τυχόν υπόλοιπο το καταθέτει στο όνομα του
Συλλόγου σε Πιστωτικό ίδρυμα ή Οργανισμό το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
είσπραξή του.
5. Στο τέλος κάθε μήνα εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση των δαπανών του μήνα και φροντίζει για
την έγκαιρη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
6. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και επιμελείται για
την διαφύλαξη και την ομαλή διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου
για την οποία είναι υπεύθυνος.
7. Ενημερώνει το Δ.Σ. τακτικά για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και γενικά για την
περιουσιακή του κατάσταση.
8. Συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό και ισολογισμό.
9. Τον ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει με πρόταση του Δ.Σ. άλλο μέλος του
Δ.Σ.
Άρθρο 17ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών
συγχρόνως με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και τα μέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη.
2. Η διάρκεια της Εξελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου.
3. Η αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι η η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ενεργειών και πράξεων
του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο έλεγχός του ως προς την Οικονομική διαχείριση του
συλλόγου. Ελέγχει απεριόριστα και οποτεδήποτε τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και
κυρίως του ταμία του Συλλόγου. Να τα εξετάζει να ζητά πληροφορίες από τα μέλη του Δ.Σ. τα
οποία υποχρεούνται να τις παρέχουν πρόθυμα και να ελέγχει κάθε στιγμή το περιεχόμενο
του ταμείου του Συλλόγου.
4. Όταν η Εξελεγκτική Επιτροπή από τον έλεγχο διαπιστώσει ατασθαλίες οι οποίες δεν
στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα καταγγέλλει τις ατασθαλίες στην Γενική Συνέλευση.
5. Στο τέλος της θητείας της η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική
Συνέλευση έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών το οποίο αριθμείται υπογράφεται
και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Συλλόγου από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η αναπλήρωση τακτικού μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής που παραιτήθηκε ή αποχώρησε
γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό και για την αναπλήρωση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 18ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Κάθε χρόνο το μήνα Απρίλιο συνέρχεται στην έδρα του Συλλόγου η Τακτική Γενική Συνέλευση
ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. με την οποία ορίζεται ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Η πρόσκληση ανακοινώνεται δέκα (10) μέρες πριν από την σύγκληση της Γ.Σ.
2. Κάθε δεύτερο χρόνο στη Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται λογοδοσία του Δ.Σ. εξετάζοντας τα
γενικά και ειδικά θέματα που απασχολούν τον Σύλλογο, χαράσσεται σε γενικές γραμμές το
πρόγραμμα των επιδιώξεών του, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός,
εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε. και λαμβάνεται κάθε απόφαση σχετική με τη λειτουργία
του Συλλόγου.
3. Έκτακτα συνέρχεται η Γεν. Συνέλευση όταν παρίσταται ανάγκη ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
η από αίτηση του 1/10 των οικονομικά τροποποιημένων μελών. Η σύγκληση γίνεται με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται για την τακτική συνέλευση της Γ.Σ. από τον πρόεδρο του Δ.Σ.
ή δε πρόσκληση μπορεί να ανακοινωθεί σε τρεις (3) μέρες από την σύγκλησή της.
4. Στις Γ.Σ. μέχρι την εκλογή προεδρείου προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αμέσως μετά τ
εκλογή του προεδρείου της Γ.Σ. γίνεται η εκλογή της εφορευτικής Επιτροπής η οποία
τριμελής (3) και έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών γενικώς.
5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 των μελών του
Συλλόγου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση αυτή
επαναλαμβάνεται μέσα σε 15 μέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτη
τον αριθμό των μελών που συμμετέχουν.
6. Στην Γενική Συνέλευση απαγορεύεται να παρευρίσκονται πρόσωπα που δεν είναι μέλ
Συλλόγου. Απαγορεύεται επίσης η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες
οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότησης.
7. Η Γ.Σ. ψηφίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής. Η ψηφοφορία σε περίπτω
δεν είναι μυστική με ανάταση της χειρός των μελών. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία
αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτική
Επιτροπής, για θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσ
προσωπικά ζητήματα. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των μελών λαμβάνονται με σχετ
πλειοψηφία των παρόντων.
8. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο Διοίκησης του Συλλόγ
σαν τέτοιο μπορεί και δικαιούται να ανακαλέσει την εμπιστοσύνη του προς το Δ.Σ. ή μ
του και προ της λήξης της θητείας του να συμπληρώνει ή να τροποποιεί την ημερήσια
διάταξη και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο με σκοπό πάντοτε την καλύτερη
εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
9. Επίσης η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει την ενοποίηση με άλλη ομοιόβαθμη οργάνωση ή
εγγραφή σε οποιαδήποτε Δευτεροβάθμια οργάνωση ή ακόμα και την αποχώρηση απ
εφ' όσον κρίνει ότι τα συμφέροντα και οι σκοποί του Συλλόγου εξυπηρετούνται καλύτ
10. Τα πρακτικά του Γ.Σ. γράφονται από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και
υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 19ο
Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του Συλλόγου είναι το σύσ
της απλής αναλογικής εκτός και εάν καταρτίζονται συνδυασμοί υποψηφίων οπότε μπορεί
ισχύσει και το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου στο οποίο γράφονται με αλφαβητική σε
υποψήφιοι όπως αυτοί ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 20ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Ο Σύλλογος εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείτε ειδικά για το σκοπό αυτό και
βρίσκεται σε απαρτία παρόντων 4/5 του συνόλου των ταμειακά εντάξει μελών, η δε
απόφαση διάλυσης λαμβάνεται πάντοτε από τα 4/5 των παρόντων μελών
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του περιέχεται με απόφαση της ίδιας
Γενικής Συνέλευσης σε κοινότητα ή σωματείο νέων καλλιτεχνών της έδρας του Συλλόγου
δηλαδή της περιφέρειας του Νομού Καρδίτσας.
Άρθρο 21ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί κατ' άρθρο ή στο σύνολό του με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης η οποία συγκαλείτε ειδικά για το σκοπό αυτό και βρίσκεται σε απαρτία
παρόντων των 2/3 των μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και εχόντων
δικαίωμα ψήφου των μελών του.
Άρθρο 22ο
Ο Σύλλογος έχει κεντρική σφραγίδα και φέρει περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και στο
κέντρο το έτος ίδρυσής του.
Άρθρο 23ο
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 23 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και
στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε την 6η Μαρτίου 1988 και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Καρδίτσα 6η Μαρτίου 1988
Τα ιδρυτικά μέλη:

Αγγελος Θανάσης                                                                                                                                                    
Βάλλας Δημήτριος
Γιολδάσης Μάνθος
Γούλας Ιωάννης
Γκάλιος Χρήστος
Γκαμαλέτσος Νίκος
Δημάκης Βασίλειος
Ζάχου Ευτυχία
Ιωάννου Ευαγγελία
Κοτρώτσιος Δημήτρης
Κουκόσια Αλέκα
Κυριτσάς Ανδρέας
Μακρή Μάρθα
Μαμουρης Γεώργιος 
Μητρογώγου Βάσω
Μπάντρας Γεώργιος
Ντάφος Πολύκαρπος
Σκόνδρας Χρήστος
Σουλιώτης Απόστολος
Τρούκης Ιωάννης
Τσιαμαντάς Θωμάς
Τσικρικάς Στέφανος
Τσίντζας Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου